سال 2011

گاهشماری میلادی یا تقویم گریگوری گاهشماری با ریشهٔ مسیحی است که هماکنون در بیشتر کشورهای جهان استفاده میشود. این گاهشماری تغییر یافتهٔ گاهشماری یولیانی است و نخست از سوی آلویسیوس لیلیوس که پزشکی از اهالی ناپل بود پیشنهاد شد و توسط پاپ گرگوری سیزدهم در ۲۴ فوریه ۱۵۸۲ پذیرفته شد. مبدأ این تقویم میلاد حضرت عیسی است.

نظرات کاربران
UserName