نقاشی دیجیتالی شهری داخل قفس

ضعف فرهنگی آپارتمان نشینی، حضور خرده فرهنگ ها در محیط شهری بویژه در حاشیه ها، نارسایی های فنی در طراحی و ساخت آپارتمان ها از جمله استفاده کامل و جامع از عایق های صوتی، عدم رعایت شوونات اخلاقی و فرهنگی در مشاعات و... آپارتمان ها را به جای محل آسایش به موقعیتی تنش زا تبدیل می کند. بالطبع بخشی از نارسایی های روابط اجتماعی در این نوع زندگی جمعی آشکار می شود. ضعف فرهنگ مشارکت برای نوسازی و بازسازی ساختمان، تعمیرات اساسی و پرداخت بموقع هزینه های شارژ و خدمات را هم به این فهرست اضافه کنید.

نظرات کاربران
UserName