نقاشی دیجیتالی مردی با فرزندش در باغ
نقاشی دیجیتال به طور وسیعی در طراحی مفهومی برای فیلم های تلویزیون و بازی های ویدیویی استفاده میشود. نرم افزار نقاشی دیجیتال به نقاش ها محیط مشابه نقاش فیزیکی میدهد : 1-کاغذ 2- وسایل نقاشی 3- پالت های ترکیبی 4- گزینه های بیشماری از رنگ ها. نقاشی دیجیتالی در مجموع به تصاویر خلق شده توسط رایانه که بهوسیله نرمافزارهای مختلف ایجاد میشود، اطلاق میگردد. این شاخه از گرافیک دو بعدی به شیوههای مختلف انجام میپذیرد درست مثل نقاشی دستی شیوههای مثل رئال یا سورئال دارد.
نظرات کاربران
UserName