قایق نجات
دینگی به قایقهای کوچک گفته میشود که در ناوهای بزرگتر به عنوان قایق نجات یا برای دسترسی به ساحل به کار میرود. دینگی بادبانی برای دریانوردی تفریحی و ورزشی است.نام دینگی از زبانهای بنگالی و هندی به انگلیسی وارد شده است. در فارسی در دریانوردی نظامی و تجاری نیز همین نام به کار میرود، اگر چه در دریانوردی سنتی خلیج فارس معادل آن کتل یا کتر نامیده میشود.
نظرات کاربران
UserName