کشتی queen elizabeth2
کشتی اقیانوسپیما گونهای کشتی است که برای ترابری مسافران از یک بندر دریاهای آزاد به بندری دیگر در مسافتهای طولانی و بنا بر جدول زمانی تعیینشدهای استفاده میشود. اقیانوسپیماها ممکن است برای مقاصد دیگر همچون جابهجایی نامهها، کالاها و گشتوگذار نیز استفاده شوند.
نظرات کاربران
UserName