بادبان
بادبان سطحی است که برای استفاده از نیروی پیشرانش باد بکار میرود. بادبان معمولاً از پارچه یا دیگر منسوجات ساخته میشود و بیشتر در دریانوردی بکار میرود. بسیاری از بادبانها مانند بالی عمودی عمل میکنند، بطوری که نیروی برآر تولید شده در آنها برای پیشرانش بکار میرود.دریانوردان فارسیزبان خلیج فارس بادبان را اوزال می خوانند.
نظرات کاربران
UserName