کشتی کانتینری
کشتی کانتینری یا کشتی بارگنجی کشتیهای باربری هستند که تمام بار آنها بارگنج (کانتینر) میباشد که در اصطلاح فنی آن، حمل و نقل بارگنج یا کانتینریزیشن نامیده میشود. کشتیهای کانتینری عموما ابزار اصلی ایستگاه چندگانه تجارتی میباشند. بارهای این کشتیها عموما کانتینرهای استاندارد ۸×۲۰ و ۸×۴۰ فوت میباشند.کشتیهای کانتینری محمولههای مختلف را بار میکنند و از سال ۱۹۰۰ تا کنون مورد استفاده قرار میگیرند. محمولههای آنها میتواند هر چیزی شامل خودروها، کیسههای آرد، ظروف مشروبات و بسیاری از اجناس دیگر در اندازهها و اشکال مختلف میباشد. تخلیه و بارگیری چنین ترکیباتی نیاز به زمان و کارگر زیادی دارد و در نتیجه هم از نظر هزینه و هم از نظر زمانی گرانقیمت دیده میشود. از آنجا که از هزینههای عملیاتی آنها بسیار بالا است، استفاده از کشتی سنتی به طور پیوسته در حال کاهش است. کشتیهای کانتینری وجود خود را به راننده کامیون آمریکایی، جان مکلین مدیون هستند. در سال 1931، مکلین اولین کامیون خود را
نظرات کاربران
UserName