سکان قایق
سکان: صفحهای که در پشت قایق نصب میشود و با حرکت دادن آن نوک قایق به چپ یا راست میرود.
نظرات کاربران
UserName