قایقهای زیبا در دریاچه
دریاچه محدوده آبی است که به آبهای آزاد راهی ندارد (دریاچه بزرگتر از برکه است). بعضی از دریاچهها به قدری بزرگ هستند که در صحبت محاوره از آنها به عنوان دریا نام برده میشود. دریاچهها همانند رودها جاری نمیشوند و ساکن هستند. بیشتر دریاچهها دارای آب تازه هستند و اکثر آنها در نیمکره شمالی هستند. بیش از ۶۰٪ دریاچههای جهان در کانادا قرار گرفتهاند . همچنین فنلاند به عنوان سرزمین هزار دریاچه شناخته میشود (۱۸۷،۸۸۸ دریاچه در فنلاند وجود دارد که ۶۰،۰۰۰ عدد از آنها بزرگ هستند). بعضی از دریاچهها ساخته دست بشر هستند. این دریاچهها به منظورهای مختلفی نظیر تولید برق(به عنوان مثال دریاچه پشت سدها)، برای استفاده از آب آنها برای کشاورزی و یا در خانهها و یا برای تفریح ساخته شدهاند.
نظرات کاربران
UserName