قایق بادبانی

ایقرانی نوعی ورزش و سرگرمی است که با انواع متفاوتی از قایق در رشتههای قایقرانی آبهای آرام، کانو پولو، راندن قایق اژدها، راندن قایق بادبانی، قایقرانی آبهای خروشان و روئینگ انجام میشود. رشته آبهای آرام شامل رشتههای کایاک و کانوی ۱، ۲، ۳ و ۴ نفره است.

نظرات کاربران
UserName