قایق موتوری
قایق گونهای از شناورها است. قایق معمولاً از کشتی کوچکتر است. برپایه یکی از تعریفها، قایق شناوری است که قابل حمل توسط کشتی باشد. قایق در اصل تشکیل شده از یک ساختار شناوری به نام بدنه و یک ساختار پیشرانش، گاه برای آن عرشهای هم میسازند. پیشرانش قایق میتواند بهوسیله پارو، بادبان پدال، چرخپرههای بخار و یا موتور باشد.قایق بادبانی قایقی است که عمدتاً با نیروی باد حرکت میکند و از این نظر گونهای ناو بادبانی است. قایق بادبانی بسته به نوع بدنه و بادبانهای آن، نامهای مختلفی دارد. قایق بادبانی عمدتاً در قایقرانی تفریحی و ورزشی بکار میرود، هرچند کاربردهای نظامی و پژوهشی و تجاری نیز دارد. قایق بادی گونهای قایق سبک است که همه یا بخشی از بدنه آن از محفظههای نرم و انعطافپدیری تشکیل شده است که پر از گاز یا هوا است.
نظرات کاربران
UserName