قایقهای لنگر انداخته

لنگَرگاه محل لنگر انداختن شناورها در کنار ساحل دریا یا دریاچهاست. لنگرگاهها معمولاً محلهایی حفاظت شدهاند که در آن کشتیها و قایقها از آسیب امواج و توفانها در امانند. برخی از لنگرگاهها طبیعی اند و بخاطر شکل و تورفتگی ساحل جایگاهی مناسب به عنوان پناهگاه شناورها فراهم میآورند. بزرگترین لنگرگاه جهان، لنگرگاه سیدنی در استرالیاست. امروزه برای ورود و لنگراندازی شناورها در بسیاری از لنگرگاهها نیاز به انجام تشریفات بندری است.

نظرات کاربران
UserName