کشتی نفتکش
کشتی نفتکش شناور ویژهای است که برای حمل مقادیر بالای نفت طراحی شدهاست. به طور کلی دو نوع تانکر نفت وجود دارد، تانکر نفت خام و تانکر فرآوردههای نفتی. به نفتکش بزرگی که ظرفیت آن از ۱۶۰ تا۳۲۰ هزار تن باشد اصطلاحاً نفتکش غولپیکر (VLCC) گفته میشود. به نفتکش بسیار بزرگی که ظرفیت آن بیش از ۳۲۰ هزار تن باشد نفتکش کوهپیکر (ULCC) میگویند.
نظرات کاربران
UserName