قایقها کنار ساحل
آبخوست؛ آبخُست؛ آبخو یا جَزیره خشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد. بزرگترین جزیره جهان گرینلند است با ۲۱۷۵۵۹۰ کیلومتر مربع پهناوری که بخشی از خاک کشور دانمارک شمرده میشود.
نظرات کاربران
UserName