قایقها در بندر
بندر نقطهای است در کرانه دریا که کشتیها در کنار آن پهلو میگیرند و یا لنگر میاندازند تا در آنجا بارگیری و یا بار خود را تخلیه نمایند. اینگونه نقاط معمولاً با تأسیساتی مانند اسکله و ساختمان و تسهیلات مخابراتی و ارتباطی همراه است. به محل استقرار این تأسیسات در بندر، بندرگاه گفته میشود. بندرها گونههای گوناگون دارند مانند: بندر آزاد و بندر پیمانی
نظرات کاربران
UserName