مسجد جامع سلطان قابوس در مسقط (Muscat) کشور عمان
پيامبر خدا (ص) : هرگاه ديديد که قرآنها، جامهاي زيبا بر تن کردهاند و مساجد زينت يافتهاند و منارهها قد برافراشتهاند و قرآن با ساز و آواز خوانده ميشود و مسجدها، گذرگاه قرار گرفتهاند، مومن در آن روزگار از گوگرد سرخ کميابتر خواهد بود. آري مساجدشان آذينبندي و جسمشان پاکيزه ليکن دلهايشان از مردار، بدبوتر است. (روضه الواعظين، ص ۳۷۰)
نظرات کاربران
UserName