مدرسه شیردر واقع در سمرقند (ازبکستان)
ریگستان نام مجموعهای باستانی در سمرقند است. سه بنای مهم در ریگستان وجود دارد که یکی از آنها مدرسه "شیردر" است. نام شیردر اشاره به نشانهای شیر و خورشید دارد که در بخش پشتی پهلوی ورودی بهچشم میخورند. این بنا از مدرسه الغبیگ جدیدتر است و پیرامون سالهای ۹۹۷ تا ۱۰۲۷ خورشیدی به دستور زمامدار سمرقند، و بجای بنایی کهنتر در مکانی که خانقاه الغبیگ بوده، ساخته شدهاست. نمای بیرونی بنا از مدرسه الغبیگ الگوبرداری شدهاست. این مدرسه دارای ایوانی بزرگ، و گنبدهای که بر روی پایههای بلند ساخته شدهاند است و گوشههای آن منارههای بلندی هم خودنمایی میکنند. بیرون مدرسه کاشیکاری، و درون هم با نماهای گلوگیاهی نگارگری شدهاست.
نظرات کاربران
UserName