مسجدی در قونیه (ترکیه)
امام علي (ع) ميفرمايند: يک نماز در بيتالمقدس برابر با يک هزار نماز است و يک نماز در مسجد جامع برابر با يک صد نماز است و يک نماز در مسجد محله برابر با بيست و پنج نماز است و يک نماز در مسجد بازار برابر با دوازده نماز است و نمازگزاردن به تنهايي و در خانه يک نماز به شمار ميآيد. (الکافي: ج ۲ ص ۶۳۵)
نظرات کاربران
UserName