مسجد جامیا در لاس وگاس (USA)
پيامبر خدا (ص) : هرکس قرآن را دوست دارد، مسجدها را نيز دوست بدارد زيرا مساجد، آستانهاي خدا و بناهاي او جهت بار يافتن به پيشگاهش هستند. بر افراشتنشان را رخصت داده و مبارکشان گردانده است. مسجدها، خود و اهلشان با برکتاند، خود و اهلشان آراستهاند و نيز آنها و اهلشان در اماناند. مسجديان در پي نماز خويشاند و خداوند در پي برآوردن نيازشان، آنان در مسجدهايشاناند و خداوند، پشتيبانشان است.
نظرات کاربران
UserName