مسجد شاه فیصل در اسلام آباد (پاکستان)
در رواياتي که درباره مسجدسازي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است، ايشان آراستن مسجد را با طلا و نقاشي نهي کردهاند. اين مطلب در واقع به لزوم رعايت سادگي در معماري مسجد تاکيد ميکند.به عبارتي بهرهگيري از هنر معماري در مساجد اگر با فلسفه پايهگذاري مسجد همسو نباشد، نکوهيده است. پيامبر خدا(ص) ميفرمايند: هيچگاه کردار مردمي ناشايست نگرديد مگر آن که مساجدشان را به زيور آراستند. (کنزالعمال : ج ۷ ص ۶۶۸ و سنن ابن ماجه: ج ۱ ص ۲۴۵)
نظرات کاربران
UserName