لاله های صورتی
بعضى معتقدند که اصل این گل از لاله هاى صحرائى ست که در دشت هاى ایران، افغانستان و آسیاى میانه مى روئیده و پادشاهان عثمانى آن را براى تزئین باغ هاى خودشان پسندیده و به ترکیه برده اند. بعدها اروپائیانى که در ترکیه زندگى مى کرده اند این گل را ابتدا به وین و سپس به هلند برده اند. اما منشأ و منزل اصلى لاله هرکجا بوده و این گل به هر طریقى به هلند مهاجرت کرده باشد امروز دنیا هلند را لاله زار مى داند.
نظرات کاربران
UserName