لاله های زرد باز شده
لاله (نام علمی : Tulipa ) نوعی گل است. معمولا گلهاي پيازداري را گويند که نام علمي آنها توليپا واز خانواده ليلياسه و آن از دسته سوسن ها و از تيره سوسني هاست و کاسه و جام آن تشکيل جامي قشنگ و کامل ميدهد. بر طبق روایاتی این گل اصالتاً متعلق به ایران و آسیای میانه بوده است. بیش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندی شده است.
نظرات کاربران
UserName