لاله های صورتی
گلهای تیره لاله نر - ماده (بندرت به اشکال دیگر) منظم به رنگ های مختلف ، منفرد یا مجتمع به صورت خوشه ، پانیکول ، سنبله و یا گل آذین های دیگرند. هر گل آنها دارای 3 کاسبرگ 3 گلبرگ ، 6 پرچم در 2 ردیف و 3 برچه می باشد. در بعضی از آنها نیز ممکن است بندرت تعداد قطعات هر حلقه تفاوت داشته باشد. پوشش گل آنها گرچه از 2 حلقه 3 تایی تشکیل مییابد. با این وجود قطعات آن به رنگ یکدیگر و دارای وضع متناوب نسبت به هم هستند . تخمدان آنها 3 خانه و میوه آنها پوشینه است. با آنکه گیاهان تیره لاله در هر محیطی یافت می شوند.معهذا پراکندگی عده زیادی از آنها به نحوی نیست که در هر آب و هوایی از کره زمین مشاهده گردند.
نظرات کاربران
UserName