لاله هایی با رنگهای مختلف
لاله گياهي است از توليپ، که به وسيلهِ پياز تکثير ميشود، و در بهار به گل مينشيند. نوع هلندي آن در تمام جهان معروف است، ولي آيا ميدانيد، که اين گل در کوههاي ايران ميرويد، و آن را در قرن 16 از راه ترکيه به اروپا بردهاند، که سرانجام به هلند رسيده، و مورد توجه گلکاران قرار گرفته است. و متخصصان هلندي نيز به پرورش آن همت گماشته، و نژاد آن را تغيير دادهاند. و هم اکنون با تکثير و فروش آن همه ساله ارز زيادي به کشور خود وارد ميسازند. لاله تقريباً در ادبيات تمام زبانها مظهر زيبايي است، و هر موجود زيبا را به آن تشبيه ميکنند.
نظرات کاربران
UserName