دو لاله قرمز
در بین گیاهان تیره لاله Allium ها که شامل 350 گونه اند بیشتر از سایر انواع در نقاط مختلف کره زمین وسعت انتشار دارند. پراکندگی عده ای از آنها به صورتی است که نه تنها گونه های مختلف یک جنس بلکه جنسهای متعلق به یک گروه بزرگتر نیز در وسعت خاصی از کره زمین یافت می شود بطوریکه هیچگاه خارج از آن حد مشاهده نمی گردد. انواعی از این گیاهان مانند Aloe ها و Yucca ها اختصاص به مناطق استوائی دارند و فقط نمونه های زینتی آنها ممکن است در سایر مناطق دیده شوند. بعضی از گیاهان تیره لاله نیز بندرت در نواحی بایر و خشک دیده می شود و به زندگی در این نواحی سازش حاصل کرده اند.
نظرات کاربران
UserName