لاله های دو رنگ سفید و قرمز از نمای بالا
امروزه نوعي وحشي از گلهاي لاله در کوههاي کردستان ايران ميرويد، کشورهاي اروپايي خريدار آن هستند، آنها سعي مي کنند تا در مملکت خود اين لاله را پرورش دهند، و زينت بخش محيط زندگي خود سازند. ارد بزرگ متفکر نامدار، آميختگي زندگي انساني با گل لاله را اينگونه بيان مي دارد: آدمياني مانند گل هاي لاله، زندگي کوتاه در هستي و نقشي ماندگار در انديشه ما دارند .شهرت لاله به سبب گلهاي جامي شکل آن است.
نظرات کاربران
UserName