لاله های دو رنگ سفید و بنفش و لاله های زرد
گیاهان تیره لاله ، علفی ، یکساله یا پایا ، دارای پیاز یا ریزوم و یا ریشه های به صورت افشان یا به اشکال دیگر هستند بعضی از آنها نیز ریشه های متورم دارند برگهای آنها ساده غالباً کامل ، دارای وضع متناوب متقابل با فراهم و یا واقع در قاعده ساقه اند. پهنک برگ آنها معمولاً باریک و دراز و دارای رگیرگهای موازی است. در عده ای از آنها مانند Aloe ها برگها ضخیم و گوشتدار می باشند.
نظرات کاربران
UserName