لاله های قرمز و زرد
لاله (نام علمی: Tulipa) نوعی گل است. بر طبق روایاتی این گل اصالتاً متعلق به ایران و آسیای میانه بودهاست. بیش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندی شدهاست. به نظر میرسد نام گل لاله از کلمه لال یا همان لعل از زبان سانسکریت به معنی قرمز گرفته شده باشد. در این صورت یا نام این گل منشأ هندی دارد یا کلمه لال در فارسی هم به این معنی به کار میرفتهاست.
نظرات کاربران
UserName