لاله زاری از لاله های زرد و قرمز و بنفش
امروزه نوعي وحشي از گلهاي لاله در کوههاي کردستان ايران ميرويد، کشورهاي اروپايي خريدار آن هستند، آنها سعي مي کنند تا در مملکت خود اين لاله را پرورش دهند، و زينت بخش محيط زندگي خود سازند. ارد بزرگ متفکر نامدار، آميختگي زندگي انساني با گل لاله را اينگونه بيان مي دارد: آدمياني مانند گل هاي لاله، زندگي کوتاه در هستي و نقشي ماندگار در انديشه ما دارند .شهرت لاله به سبب گلهاي جامي شکل آن است.
نظرات کاربران
UserName