لاله های دو رنگ قرمز و نارنجی
تمام انواع لاله ها به سرما مقاوم هستند و می توان آنها را در پائیز ، حوالی مهر و آبان در باغچه کاشت و از گل آنها در بهار استفاده نمود. با این حال اگر بخواهند پیاز لاله را پیش رس کنند باید پیازها را در مهر و آبان در گلدان بکارند. خاک مناسب برای گشت گل لاله خاکهای رُسی ، شنی میباشد که در زمستان آنرا با کود شیمیایی مخلوط کرده باشند. در زمینهای خیلی سبک شنی باید به اندازه کافی کود گاوی پوسیده با خاک مخلوط کرد.
نظرات کاربران
UserName