تعدادی ماهی راهراه و زرد در اقیانوس
پوست ماهی هم حساس است و به همین خاطر بهتراست ماهی را در دست نگه نداریم، چرا که باعث آزار ماهی است. یکی از اعضای حسی ماهی خط جانبی ماهی است. خط جانبی در ماهیهای مختلف به اشکال گوناگون دیده میشود. خط جانبی از طریق خلل و اعصاب موجود در آن ماهی را قادر به تشخیص حرکت و ارتعاش و جهت آن را در آب می کند. از این طریق ماهیها میتوانند طعمه خود را پیدا، خطر را احساس ونهایتا در گروه شنا کنند
نظرات کاربران
UserName