زنبورسیاه
این گروه از حشرات شامل گونههای بیشماری از زنبورهای معمولی و تمام گونههای مورچهها و موریانهها میشود حشرات اجتماعی در گروههای خانوادگی زندگی میکنند و یا به صورت قبیلهای زندگی کرده و لانههای بسیار بزرگ میسازند در هر قبیله فقط یک حشره یعنی ملکه تولید مثل میکند بیشتر حشرات دیگر کارگر هستند که به جمع آوری غذا و حفاظت از لانه و نوزادان مشغول هستند.
نظرات کاربران
UserName