عنکبوت سبزروی گل
عنکبوت (تارتنک یا کارتنک یا تاربافک، (به فارسی افغانستان: جولا)) جانور بی مهرهٔ شکارگری است که دارای بدنی دوبخشی و هشت پا است. عنکبوتها فاقد بخشهای جوندهٔ دهان و بالاند. آنها در راستهٔ عنکبوتها طبقهبندی میشوند که خود یکی از چند راستهٔ ردهٔ بزرگتر عنکبوتیان (تاربافان) است. ردهٔ تاربافان دربردارندهٔ گونههایی چون گزدم و کنه است
نظرات کاربران
UserName