پروانه روی گل
پروانهها متعلق به راسته پولک بالان از رده حشرات هستند. دارای خرطوم هستند، بالها پردهدار و پولکدار است. لارو قطعات دهانی خورد کننده دارد. در پروانهها بال در زمان استراحت عمودی میماند. شاخکها گرز مانند یا گره دارند.
نظرات کاربران
UserName