آخوندک
آخوندک حشرهای است سبزفام، ملخوش، باریک و کشیده با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال. هنگامی که آرام میایستد پاهای خود را مانند دو دست به سمت جلو نگه میدارد و در این حالت از این جهت که انگار که دارد دعا میخواند، او را در فارسی آخوندک و در بسیاری از زبانهای فرنگی، ‎Mantis، Mantodea یا مانند آن میخوانند؛ Mantis واژهای یونانی به معنای پیغمبر است. برای تأکید بر این معنا حتی در زبان انگلیسی، گاه نام این جانور را با صفت نیایشگر هم همراه میکنند و آن را Praying Mantis میخوانند. آخوندک بسیار سنگدل است و حتی به همجنسهای خود هم رحم نمیکند. این حشره میتواند مدت درازی را بدون آب و خوراک تاب آورد. آخوندک تنها حشرهای است که قادر است سر خود را به اطراف بچرخاند، آن هم 180 درجه!
نظرات کاربران
UserName