کفشدوزک روی گل
کفش دوزک برای زیست بوم بسیار سودمند است و آنها را در کشاورزی رایج و بیشتر کشاورزی زیستی برای از میان بردن آفات و قارچها بکار می گیرند
نظرات کاربران
UserName