عنکبوت سبزروی برگ
همهٔ عنکبوتان تار میتنند که معمولاً به صورت رشتهای پروتئینی از غدههای تارتنِ انتهای شکم ایشان ترشح میشود. بسیاری از گونهها از تار برای شکار استفاده میکنند. به این صورت که توری یا پردهای میتنند که حشرات در آن به دام میافتند ولی گونههای فراوانی هم هستند که آزاد شکار میکنند. از تار در بالارفتن از جایی، ایجاد دیوارهای هموار در لانههای زیرزمینی، ساختن ساک تخم، درپیچیدن صید، و نگاهداری موقت اسپرم، و خیلی کارهای دیگر استفاده میشود.
نظرات کاربران
UserName