سوسک سبزدرحال پرواز
حشرات بی مهرگانی هستند که پرجمعیت ترین و گسترده ترین تاکنون محیطهای خشکی هستند که در شاخه بندپایان قرار میگیرند .به راستی بیشترین گروه متنوع از جانوران است بر روی زمین، با حدود ۹۲۵،۰۰۰ گونه شناخته شده بیشتر از همه گروههای جانوری روی هم رفتهاست. حشرات ممکن ات در نزدیکی تمامی زیستگاههای روی زمین یافت شوند. تعداد کمی از آنها به محیط اقیانوس جایی که سلطه با سخت پوستان است سازش کرده ند. بندپایان دیگر خشکی با حشرات اشتباه گرفته میشوند. اما بارز ترین ویژگی میتواند وجود ۶ پا در حشرات باشد که در دیگران نیست.
نظرات کاربران
UserName