ملخ درجنگل
مَلَخها جاندارانی از دودمان بندپایان رده حشرات، راسته راستبالان و زیرراسته ملخیها (Caelifera) هستند.
نظرات کاربران
UserName