دوقورباغه ی درختی
قورباغههای درختی از نوارهای چسبنده در انگشتان خود برخوردار هستند که از آنها برای چسبیدن در محیطهای مختلف استفاده میکنند، اما چیزی که تاکنون ناشناخته باقی مانده این بود که آنها چگونه این نوارهای چسبناک را پاک میکنند.دانشمندان موفق به شناسایی قابلیت جالبتوجه خودپاککنندگی این نوارها شدهاند. این قورباغه برای چسبناک کردن پاهایش نوعی مخاط ترشح میکند. سپس برای افزایش چسبندگی، پاهای خود را روی سطح حرکت میدهد تا اصطکاک ایجاد کنند. با تداوم این حرکت، قورباغه درختی علاوه بر استفاده از قابلیت چسبندگی پاهای خود، آنها را تمیز میکند.
نظرات کاربران
UserName