ملخ
واژه ملخ در زمان شکلگیری فارسی استاندارد در حدود هزار سال پیش از زبان سغدی وارد فارسی شدهاست. واژه خویشاوند با ملخ در زبانهای ایرانی غربی میگ بوده که بعدها در جنوب ایران بصورت میگو درآمده و برای نامیدن یکی از آبزیان همانند با ملخ بکار رفتهاست.
نظرات کاربران
UserName