کرم سبز رنگ
کرمها در بیشتر نقاط جهان میزیند. از محیطهای دریایی گرفته تا آب شیرین یا در خشکی. گونههایی از کرمها در خاک زندگی میکنند که به بهبود وضعیت خاک کمک میکنند. برخی از کرمها نیز بصورت انگلی در گیاهان، حیوانات یا انسان (مثل کرم کدو) رشد میکنند. برخی کرمهای دیگر نیز ممکن است زندگی غیرانگلی و آزادانه داشته باشند. کرمها در زیست بومهایی مانند دریا و آب شیرین و حتی ساحل زیست میکنند. کرمها یکی از حلقههای اصلی زنجیرهٔ غذایی در تمام زیست بومهای جهان هستند.
نظرات کاربران
UserName