لاله های سرخ
لالهها بر اساس والدینشان، زمان گلدهی (زود هنگام یا دیرهنگام)، شکل گل (تکپر، پرپر، شیپوری شکل، طوطیشکل) به ردههای بسیار متفاوتی تقسیم شدهاند. مهمترین اشکال لالهها برای گل بریده استفاده میشوند مانند رقمهای داروین، پیروزی، رامبراند، پرپر، صدتومانی شکل، و شیپوری شکل. به طور عام همه پیازهای لاله از هلند میآیند، و بیشتر تولید گل بریده لاله نیز در هلند است. بیشتر لالهها برای بازار ابتدای فصل بهار تولید میشوند (تولید در فضای باز) یا برای ابتدای ژانویه (کریسمس) که در زیر گلخانه انجام میشود. تولید گلخانهای نیازمند دمای کنترل شده و خزانههای پیشرس کردن است. و در زمانی که مراحل پیش از گلخانه در شاسیهای سرد قابل انجام باشد لوازم کنترل دمایی برای رساندن محصول به بازار با هدف یک مناسبت زمانی خاص، نیاز خواهد بود.
نظرات کاربران
UserName