لاله های سفید وسرخ
گل لاله گیاهی چندساله است. پیاز دار و با نام علمی Tulipa، متشکل از حدود ۱۵۰ گونه پیاز دار با گل های زرق و برق دار، متعلق به خانواده سوسنیان. انواع گونههای لاله در جنوب اروپا ، شمال آفریقا و غرب آسیا (آناتولی و ایران) و شرق آسیا در چین بومی هستند. مرکز و نژاد اصلی تنوع وراثتی امروزه گونههای مختلف لاله به آسیای مرکزی برمیگردد (کوهای هندوکش و استپهای قزاقستان). تعدادی از گونه ها و بسیاری از ارقام هیبرید جدید به طور مصنوعی و در در باغهای گیاهان رشد کردهاند، از لابه به عنوان گیاهان گلدانی و یا به عنوان گل بریده تازه استفاده میشود. بیشترین رقم گل لاله از رقم Tulipa gesneriana مشتق شده اند.
نظرات کاربران
UserName