کرم
نام کرم معمولاً به گروهی از جانوران اتلاق میشود که نرم تن و دارای بدنی بلند، بی استخوان و بدون پا هستند. صدها هزار نوع کرم وجود دارد که فقط ۲۷۰۰ نوع آن کرم خاکی هستند. بسیار از گونههای دریایی و آب شیرین نیز که معمولاً توسط زیست شناسان حرفهای دیده میشوند نیز در زمره کرمها قرار دارند.شفیره و لارو حشرات نیز جزو کرمها محسوب میشوند.
نظرات کاربران
UserName