مورچه ها درحال بردن دانه
خداوند در آیه 16 این سوره میفرماید : لشگریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند. آنقدر زیاد بودند که باید توقف میکردند تا به هم ملحق شوند. سپس در آیه 18 میفرماید : به هر حال سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد تا به سرزمین مورچگان رسیدند. در این حال مورچهای از مورچگان همنوعان خود را مخاطب ساخت و گفت : ای مورچگان! داخل لانههای خود شوید تا سلیمان و لشگریانش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمیفهمند. در آیه 19 : سلیمان از شنیدن سخن این مورچه تبسم کرد و خندید. در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود : پروردگارا! راه و رسم شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتی به من الهام فرما. دیگر اینکه مرا موفق بدار تا عمل صالحی به جای آورم که تو از آن خشنود میشوی و بالاخره مرا به رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان.
نظرات کاربران
UserName