هواپیمای جنگنده F-18A Hornet
اف/ای-۱۸ موسوم به هورنت – به معنی زنبور سرخ – جنگندهای است دو نفره، دو موتور، چندمنظوره (جنگندهٔ تهاجمی) که میتواند هم از روی ناوهای هواپیمابر عمل نماید و هم از پایگاههای زمینی. برای اف/ای-۱۸ انبوهی از ماموریتهای گوناگون تعریف شدهاست: ایجاد برتری هوایی، اسکورت جنگندهها، خنثاسازی دفاع هوایی دشمن، عملیات جاسوسی و اکتشافی، هدایت عملیات هوایی، پشتیبانی دور و نزدیک هوایی و قابلیت عملیات در شب. اف/ای-۱۸ جایگزین جنگندههای اف-۴بی، ای-۷ کورسیر در دههٔ ۱۹۷۰ و جنگندهٔ ای-۶ اینترودر در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ شد. اف/ای-۱۸ به وسیلة سیستم دیجیتالی پرواز با سیم (Fly Bye Wire or FBW) کنترل میشود که این امر کیفیت بسیار خوبی را در هدایت هواپیما سبب میشود و موجب میشود خلبان با سهولت بیشتری به هدایت جنگنده بپردازد. این سیستم به هنگام مانورهای سنگین، به خلبان اجازه میدهد تا تمرکز خود را بر روی عملیات و استفاده از تسلیحات از دست ندهد. نسبت کشش به وزن این هواپیما در حالت خشک (بدون حالت پسسوز) نیز فوقالعادهاست و این جنگنده در هنگام برخورد با دشمن، از توانایی خوبی در استفاده از قدرت بالای موتور در حالت بدون پسسوز پیدا میکند.
نظرات کاربران
UserName