هواپیمای جنگنده F-14D Tomcat
مشخصه F-14D در ابتدا به یک مدل ساده تامکت اطلاق می گردد که هیچ گاه ساخته نشد . این مدل هنگامی پیشنهاد شد که هزینه سر به فلک کشیده نوع پایه F-14A باعث نگرانی بسیاری شده بود . برنامه تکمیل هواپیمای F-14D ان گونه که ما امروز انرا می شناسیم به عنوان نوع برگرفته شده پیشرفته تامکت با سیستم های الکترونیک پروازی دیجیتالی بهبود یافته در سال 1984 اغاز گردید . در نهایت قرار بر این بود که F-14D از اواخر سال 1989 جای F-14B را در خط تولید بگیرد . سازه پایه دو مدل D و A با یکدیگر یکسان می باشد و تنها راه تشخیص این دو از خارج دهانه های باز و بسته شونده خروجی های موتور و سنجشگر دوگانه فروسرخ / تلویزیونی زیر دماغه F-14D است . بنابراین باید تغییرات انجام گرفته روی سیستم الکترونیک پروازی F-14D را مهم ترین اجزای بهسازی نسل نوین تامکت به شمار اورد . این تغییرات به مبزان زیادی بسیار کارایی رزمی F-14 در نقش اصلی رهگیری می افزایند جایی که در ان کارایی کامل و همه جانبه در درجه دوم اهمیت قرار دارد .
نظرات کاربران
UserName