هواپیمای جنگنده EA-6B Prowler
پراولر نخستین پرندهاي است که بر اساس یک طرح اولیهي ويژهي جنگ الکترونیک ساخته شد. این هواپیما برای تکمیل دفاع نیروی دریایی در محیط جنگ الکترونیک امروزی طراحی گردید. هواپيماي EA-6B یک سامانهی کاملاً جامع جنگ الکترونیک را با تواناییهای "دور برد" و "همه هوایی" در هم میآمیزد، و بدین گونه است که قابلیت رهگیری، تجزیه و تحلیل، و خنثا سازی مؤثر رادارهای دشمن را دارا میباشد. هواپيماي EA-6B از هواپيماي تهاجمی دو سرنشینهی جنگ الکترونیک EA-6A برگرفته شده است.
نظرات کاربران
UserName