هواپیمای جنگنده Tornado GR4
در اوائل سال 1984، وزارت دفاع بريتانيا، اقدام به تحقيقاتي در مورد به روزآوري جنگنده‏هاي GR.1 و رفع نقائص آنها نمود. اين طرح به روزآوري به سطح استانداردي كه Tornado GR.4 ناميده مي‏شد، قابليتهاي جنگندهء GR.1 را با حفظ توانايي عملياتي آن در ارتفاع پست، در ماموريتهايي با ارتفاع متوسط را نيز بهبود مي‏بخشيد. طرح ارتقاء به سطح GR.4 تا سال 1994، به دليل در نظرگرفتن دروسي كه از جريان جنگ 1991 خليج فارس از عمليات GR.1 ها كسب شده بود، معلق ماند. يكي از مهمترين تغييرات، قابليت انجام عمليات و نفوذ به عمق خطوط دفاعي دشمن از ارتفاع پست به ارتفاع متوسط، با حفظ توانايي عمليات در ارتفاع پست بود. قرارداد ارتقاء به سطح استاندارد GR.4، به سال 1994 بين وزارت دفاع بريتانيا و سازمان هوافضاي اين كشور (BAE Systems) جهت به روزآوري تعداد 142 فروند از جنگنده‏هاي GR.1 به امضاء رسيد. كار ارتقاء به سال 1996 آغاز شد و در سال 2003 پايان يافت.
نظرات کاربران
UserName